Wybierz swój język

Ciepła woda użytkowa - walka z Legionellą

Ciepłą wodę użytkową nazywa się wodę pitną podgrzaną w podgrzewaczu do temperatury co najwyżej 90°C.

CWU Viega Ciepła woda użytkowa

Viega - o ciepłej wodzie wiemy wszystko

W nowoczesnej gospodarce używana jest w szerokim zakresie. W gospodarstwach domowych potrzebna jest w stosunkowo małych ilościach do przygotowania posiłków i napojów, do prania i do kąpieli oraz do utrzymania czystości. Restauracje, hotele, kuchnie przemysłowe i szpitale do tych samych celów zużywają dużo więcej ciepłej wody. W znacznie większych ilościach wymagana jest w zakładach przemysłowych i fabrykach takich jak pralnie, farbiarnie, rzeźnie, kąpieliska, huty i kopalnie.

Zadaniem inżynierów zajmujących się zaopatrzeniem w ciepłą wodę jest rozeznanie i wybór najbardziej właściwego sposobu przygotowania c.w.u. dla rozpatrywanego przypadku, który pod względem technicznym, ekonomicznym i higienicznym najlepiej odpowiada wymaganiom użytkowników.

Projektant instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma do wyboru liczną grupę różnych źródeł ciepła (także wykorzystujące energię słoneczną).

Podgrzewacze ogrzewane bezpośrednio

Mają one dużą, przeważnie pionową przestrzeń wodną z wbudowaną komorą spalania. By uniknąć strat ciepła posiadają izolację termiczną. Tego rodzaju zasobniki produkowane są w różnych rozwiązaniach na paliwo płynne i gazowe. Wszystkie podgrzewacze gazowe charakteryzuje szybka gotowość do pracy, prosta obsługa, czysta praca, dobra regulacyjność. Do wad należą straty wynikające ze stale zapalonego płomienia zapłonu oraz wychładzanie spowodowane ciągiem kominowym.

Kotły grzewcze z wymiennikiem przepływowym w komorze wodnej (ogrzewanie pośrednie)

Wpływająca do wymiennika zimna woda podgrzewa się podczas przepływu, zależnie od temperatury wody grzewczej i strumienia. Ogólnie podgrzewacze przepływowe są najczęściej systemami rur miedzianych, przez które przepływa podgrzewająca się woda. Przy temperaturze wody w kotle poniżej 70°C nie można dostatecznie podgrzać wody dlatego niskotemperaturowe kotły grzewcze nie są w tym systemie odpowiednie. Temperatura wody grzewczej w kotle musi być utrzymywana termostatem zawsze na poziomie co najmniej 70°C. Temperatura zasilania c.o. , która przecież w dużej części roku jest niższa, jest wtedy dostosowana do zapotrzebowania na ciepło poprzez pracę zaworu mieszającego.

Wadą stosowania wszystkich podgrzewaczy przepływowych jest szybkie osadzanie się kamienia kotłowego w przewodach przy twardej wodzie wodociągowej, dlatego od czasu do czasu niezbędne jest czyszczenie z użyciem środków odwapniających. Stad przy wodzie ponad ok. 2 mol/m3 (11,2°d) powinno się unikać przepływowych podgrzewaczy wody. Jedyną zaletą jest to że do odbiorców nie dostarcza się wody przetrzymywanej i dzięki temu zapobiega się rozmnażaniu Legionelli.

Ładowanie zasobnika CWU poprzez wymiennik płytowy

Ładowanie zasobnika wymiennikiem płytowym

Korzyści

 • Zewnętrzne wymienniki ciepła mają wyższy współczynnik przenikania ciepła niż wewnętrzne wymienniki ciepła
 • Możliwe całkowite wykorzystanie zasobnika (brak strefy wody zmieszanej i zimnej)
 • Niskie temperatury powrotu możliwe podczas całego procesu ładowania (idealne do kotłów kondensacyjnych)
 • Kontrolowana temperatura ładowania przy jednoczesnym utrzymaniu temperatury w obwodzie pierwotnym i wtórnym

Minusy

 • Trudne połączenie z wykorzystaniem energii słonecznej (warstwy temperatur mogą zostać zniszczone przez użycie energii słonecznej)
 • Jeśli czujnik wyłączenia jest umieszczony w obwodzie wtórnym, temperatura powrotu wzrasta pod koniec ładowania
 • Ryzyko zanieczyszczenia lub zwapnienia płytowych wymienników ciepła
 • Bardziej złożona hydraulika i technologia sterowania
 • Wyższe koszty inwestycji
 • Dodatkowe straty ciepła z zewnętrznego wymiennika ciepła (wymiennik ciepła musi być dobrze zaizolowany)

Kocioł grzewczy z wbudowanym lub dobudowanym podgrzewaczem wody

Ładowanie zasobnika z wężownicą

Charakteryzują się tym, że podgrzewacz wody jest połączony z kotłem. Woda kotłowa służy zarówno do ogrzewania domu, jak i do podgrzewania wody w zbiorniku. Ze wzrastającym zapotrzebowaniem na ciepłą wodę kombinacje kocioł-podgrzewacz zdobyły w ubiegłych latach duże znaczenie. W efekcie większość kotłów produkowana jest w tym rozwiązaniu, gdzie zasobnik jest oddzielony od kotła, woda grzewcza dopływa do podgrzewacza przez krótkie połączenia przewodów, na których jest zamontowana specjalna pompa ładująca z zabezpieczeniem przeciw przepływom zwrotnym. Regulator temperatury wody umieszczony w zasobniku ogranicza temperaturę ciepłej wody użytkowej i posiada ustawienie priorytetowe wobec termostatu pomieszczeniowego lub termostatu na zasilaniu. Gdy wystąpi zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej termostat zasobnika uruchamia przekaźnik, który włącza palnik i pompę ładującą, pompa c.o. zostaje wtedy wyłączona, a termostat pomieszczeniowy jest przy tym rozłączony.

Korzyści

 • Niskie temperatury powrotu na początku procesu ładowania
 • Dobre wyniki pracy przy pompach ciepła, jednakże współczynnik COP spada pod koniec procesu ładowania
 • Niedrogi projekt
 • Brak specjalnej kontroli
 • Ryzyko zabrudzenia lub zwapnienia jest mniejsze niż w przypadku zewnętrznego płytowego wymiennika ciepła

Minusy

 • Gorszy współczynnik przenikania ciepła niż w przypadku zewnętrznego wymiennika ciepła
 • Temperatura powrotu wzrasta pod koniec procesu ładowania
 • Całkowite wykorzystanie zasobnika niemożliwe (strefa wody mieszanej i zimnej)
 • Ze względu na prądy konwekcyjne podczas procesu ładowania nie ma warstw temperaturowych
 • Na początku ładowania prąd konwekcyjny przebija się przez warstwy temperatury i w zbiorniku ustala się zmieszana temperatura
 • Docelowa temperatura ciepłej wody zostaje osiągnięta dopiero pod koniec procesu ładowania
 • Wydajność wymiennika ciepła spada pod koniec ładowania

Ładowanie zasobnika ze zintegrowaną rurą karbowaną

Ładowanie zasobnika z wężownicą do CWU

Korzyści

 • Oszczędność miejsca
 • Niska pojemność zasobnika ciepłej wody

Minusy

 • Koszty uszkodzonej rury falistej
 • Spawanie połączenia stal nierdzewna – stal
 • Wymagana wysoka temperatura ładowania
 • Niska wydajność w litrach (pełny zbiornik)

System świeżo wodny bez Legionelli - higieniczna produkcja ciepłej wody użytkowej

System świeżowodny Varmeco - link

System świeżo wodny higieniczne przygotowanie CWU

Korzyści

 • Higiena w zbiorniku nie ma znaczenia
 • Duża ilość produkowanej wody
 • Niskie zwapnienie
 • Łatwy do rozbudowy

Minusy

 • Nieco wyższe koszty dla małych systemów

Pompy ciepła do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową

Pompy ciepła można zastosować także do podgrzewania wody pitnej. Są wprawdzie droższe niż urządzenia elektryczne, jednakże zużywają mniej prądu. Agregat pompy ciepła do podgrzewania wody składa się ze standardowych elementów obiegów chłodniczych: sprężarki, skraplacza, zaworu dławiącego, parowacza, urządzeń sterujących i regulacyjnych. Czynnikiem chłodniczym jest przeważnie R134a.

Zasada działania:

Znajdująca się nad, pod lub obok zasobnika pompa ciepła odbiera przez parowacz ciepło z otoczenia i oddaje je przy wyższej temperaturze poprzez skraplacz do wody zgromadzonej w zasobniku. Podgrzewanie wody następuje przy tym albo bezpośrednio albo pośrednio z wykorzystaniem czynnika pośredniczącego, np. wody, miedzy dwoma obiegami- chłodniczym i obiegiem ciepłej wody. Skraplacz w najprostszej formie, składa się z jednej wężownicy lub rury współosiowej umieszczonej bezpośrednio w ciepłej wodzie. Parowacz wykonuje się prawie wyłącznie w formie chłodnicy z rur ożebrowanych z wentylatorem osiowym. Pojemność zasobnika dla mieszkania lub domu jednorodzinnego wynosi przeważnie 300l, moc przyłącza ok. 0,35KW, temperatura ciepłej wody 50-55°C i z tego względu należy dogrzać wodę do temperatury 60°C przy pomocy grzałki elektrycznej lub kolektora słonecznego.

Przygotowanie ciepłej wody przy udziale kolektorów słonecznych

Podgrzewanie wody odbywa się przez cały rok i nie jest ograniczone jak w przypadku wytwarzania ciepła dla ogrzewania pomieszczeń w okresie sezonu grzewczego. W miesiącach letnich ciepła woda może zostać ogrzana przez instalacje słoneczne w 100%. W zimie stopień pokrycia wynosi pomiędzy 10 i 20%. W praktyce osiągany jest roczny udział energii słonecznej od 50 do 70% zależnie od konstrukcji kolektorów. Gospodarstwo 4-osobowe z zapotrzebowaniem na ciepłą wodę dziennie ok. 200 litrów o temperaturze 45°C i zasobniku 300-litrowym potrzebuje 6m2 powierzchni kolektora. Konwencjonalne ogrzewanie uzupełniające zapewnia wystarczającą ilość ciepłej wody w dni o umiarkowanym promieniowaniu słonecznym w lecie lub w dni zimowe.

Roczna efektywność systemu wynosi pomiędzy 30 a 40% a czas amortyzacji energetycznej instalacji słonecznej do podgrzewania wody wynosi pomiędzy 12 z 24 miesiące

Więcej na temat kolektorów w dziale Technika grzewcza - Przygotowanie ciepłej wody przy udziale kolektorów słonecznych

Legionella - Wymagania higieniczne 

Legionella

Legionelle są bakteriami, które mogą wywoływać chorobę legionistów (zapalenie płuc), która może być śmiertelna. Bakterie te podczas spożywania wody pitnej uznano za nieszkodliwe. Niebezpieczne jest wdychanie rozpylonej wody w postaci aerozolu (natryski, nawilżacze, chłodnie).

Łagodniejszą formą przebiegu choroby jest Gorączka Pontiac (dolegliwości analogiczne do grypowych).

Wg dzisiejszego stanu wiedzy Legionelle rozmnażają się w obszarze ciepłej wody przy dłuższym jej przetrzymywaniu, najsilniej pomiędzy 25-45°C i są niszczone przy 60-65°C. Idealne warunki panują przy 37°C, a liczba bakterii Legionella podwaja się co ok. 4 godziny.
Jednak najnowsze badania pokazują, że Legionella przystosowała się do wyższych temperatur przez kilka pokoleń. Optymalna populacja w tych badaniach to około 44°C.

Ginięcie Legionelli zaczyna się przy około 55°C.
Zmniejszenie liczby zarazków Legionella - 10-krotność (90% redukcja)
Temperatury:
• 55°C ok. 20 - 60 min
• 60°C ok. 10 - 15 min
• 65°C ok. 5 - 10 min
• 70°C ok. 1 - 1,5 min

Niekorzystne są zasobniki ciepłej wody z powstającym uwarstwieniem temperatur. Zaleca się systematyczne usuwanie osadów ze zbiorników, ponieważ stanowią dobrą pożywkę dla rozwoju bakterii. Niebezpieczne są także rzadko wykorzystywane odgałęzienia przewodów, w których woda „stoi”.

Dąży się do włączenia cyrkulacji bezpośrednio do punktów czerpalnych oraz przynajmniej krótkotrwałe podwyższenie temperatury ciepłej wody, aby osiągnąć zniszczenie bakterii (dezynfekcja termiczna). Instalując elektryczne ogrzewanie towarzyszące bez instalacji cyrkulacyjnej można chwilowo podgrzewać wodę do 65°C, stosując włącznik automatyczny (dezynfekcja termiczna). Ponadto następuje rozwój urządzeń UV wbudowanych w przewód rurowy (dezynfekcja promieniami UV- więcej na temat w dziale Uzdatnianie wody).Należy unikać tworzenia się aerozolu występującego w drobno rozpylającej głowicy natryskowej (tzw oszczędny natrysk).

Temperatura ciepłej wody bezpośrednio przed zmieszaniem na wypływie nie powinna być niższa niż 55°C. Przy dużej objętości zasobników w stosunku do objętości należy zapewnić długi czas przetrzymywania wody w wysokiej temperaturze. By uniknąć poparzeń dezynfekcję termiczną zasobników ciepłej wody i instalacji można przeprowadzić w godzinach nocnych, stosując włączniki automatyczne.

Legionella - Osady w zasobnikach

Osady w podgrzewaczach wody pitnej, listwach rozdzielczych, systemach rurowych i kształtkach, tj. osadzone nieorganiczne składniki wody, które mają duże powierzchnie i mogą być łatwym siedziskiem dla bakterii, są uważane za dobrą pożywkę dla Legionelli.
Materiały takie jak guma lub silikon (w uszczelkach, membranowych naczyniach wzbiorczych, wężach prysznicowych itp.) mogą szybko zostać skolonizowane przez mikroorganizmy w postaci biofilmu.
Legionella może namnażać się w wysokich stężeniach w stojącej wodzie, w odcinkach rur o słabej cyrkulacji lub jej braku oraz w „martwych” odcinkach rur.

 

Osad we wnętrzu pojemnościowego

podgrzewacza wody

 Biofilm we wnetrzu węża prysznicowego  Biofilm we wnętrzu rury 
 Osad we wnętrzu pojemnościowego podgrzewacza wody  Biofilm we wnetrzu węża prysznicowego  Biofilm we wnętrzu rury

 

 Wykres: różowy - mało biofilmu w wężu prysznicowym. fiolet - dużo biofilmu

Biofilm w wężu prysznicowym

 

Środki zapobiegające rozwoju Legionelli

Projektując i wykonując instalację wodociągową, należy zapewnić przestrzeganie tzw. „Ogólnie uznanych zasad techniki”:

 • Unikanie zastoju „Woda musi płynąć!
 • Stosowanie odpowiednich materiałów i komponentów
 • Najmniejsza możliwa zawartość wody w systemach
 • Temperatura ciepłej wody (≥ 60 ° C /> = 55 ° C)
 • Temperatura zimnej wody (≤ 25 ° C)
 • Czynności konserwacyjne, kontrolne i naprawcze
 • Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy upewnić się, że stagnacja jest ograniczona do minimum.
 • Rzadko używane punkty poboru powinny w miarę możliwości zostać wyłączone, a odcinki ZW i CWU powinny być przebudowane. Jeśli nie jest to możliwe jako system zdecentralizowany
 • Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową poprzez system świeżo wodny powinno być preferowane zamiast centralnego podgrzewania.
 • Instalacja wody pitnej musi być zaprojektowana w taki sposób, aby woda była stale wymieniana (normalna praca), należy unikać stagnacji.
 • Systemy cyrkulacji powinny działać 24 godziny na dobę ze względu na komfort.

 

Walka z Legionellą - Armatura KHS Venturi – dynamiczny rozdzielacz przepływu

All video

Mały przepływ w pionie - duży ruch w pierścieniu

  

To kolejny krok w kierunku uniknięcia stagnacji. Dzięki dodatkowemu komponentowi w dyszy Venturiego dynamiczny rozdzielacz przepływu jest w stanie osiągnąć maksymalny przepływ przez połączone pierścienie nawet przy bardzo małych przepływach objętościowych w linii dystrybucji / w pionie. Ponieważ dysza Venturiego jest prawie zamknięta przy niskich prędkościach przepływu, przez pierścień przepływa około 95% przepływu. Jeżeli ciśnienie otwarcia dynamicznej dyszy Venturiego zostanie osiągnięte, przepływ objętościowy w kierunku przejścia jest stale zwiększany, przez co pierścień nadal silnie przepływa przez efekt Venturiego. Dzięki opisanemu trybowi działania rozdzielacz przepływu KHS Venturi - dynamiczny - może być stosowany z wysoką wydajnością zarówno w zimnej, jak i ciepłej wodzie.

Ze względu na zastosowane komponenty montaż w szachcie instalacyjnym lub w suficie podwieszanym jest łatwy. Regularna konserwacja komponentów nie jest wymagana.

Mały przepływ w linii dystrybucyjnej / pionie:

KHS Venturi Mały przepływ

Dynamiczna dysza Venturiego pozostaje prawie całkowicie zamknięta - prawie cały przepływ objętościowy wymagany do zasilania przechodzi przez pierścień. Ciśnienie otwarcia dynamicznej dyszy Venturiego nie zostało osiągnięte.

Większy przepływ w linii dystrybucyjnej / pionie:

KHS Venturi wiekszy przepływ

Dynamiczna dysza Venturiego otwiera się po osiągnięciu ciśnienia otwarcia - największa część strumienia objętości przepływa bezpośrednio przez dzielnik przepływu w kanale, przy czym częściowy strumień objętości jest kierowany do pierścienia przez znany efekt Venturiego.

Przejcie przez ring 

KHS Venturi przejecie przez ring

Walka z Legionellą - Instalacja cyrkulacyjna

W systemach centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej, po dłuższych przerwach w poborze, woda w sieci przewodów wychładza się i przez zawory czerpalne ciepłej wody płynie najpierw dużo schłodzonej wody, zanim może nastąpić pobór ciepłej wody. Problemu tego unika się w de centralnych systemach przygotowania ciepłej wody. W układach centralnych można zapobiegać stagnacji stosując instalację cyrkulacyjną.

Cyrkulację wymusza się za pomocą pompy, która powinna być wyposażona w regulację przepływu, aby uniemożliwić rozwój Legionelli. Stosownie do Rozporządzenia dotyczącego instalacji grzewczych, instalacja cyrkulacyjna musi być zaopatrzona w urządzenia sterowane czasowo, z możliwością ustalenia godzin pracy przez użytkownika (zegarowy wyłącznik czasowy). Celem ograniczenia strat ciepła rury powinny być zaizolowane cieplnie.

Walka z Legionellą - Cyrkulacja CWU VIEGA SMARTLOOP

Technologia Inline Smartloop jest stosowana jako wewnętrzna rura cyrkulacyjna w instalacjach wody pitnej. System jest szczególnie odpowiedni do pionów wody gorącej od d=28mm. Przy planowaniu, wykonywaniu, obsłudze i konserwacji instalacji wody pitnej należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad technologii. Przy projektowaniu instalacji wody pitnej z technologią Smartloop Inline stosujemy oprogramowanie do projektowania Viptool firmy Viega.

Smartloop inline

1 - Element końcowy

2 - Przyłącze ciepłej wody

3 - Przewód cyrkulacji wewnętrznej

4 - Podnośnik ciepłej wody

5 - Przewód rozprowadzający ciepłą wodę

6 - Złącze

7 - Rozdzielacz cyrkulacji A-F - Parter do 5. piętra

 

Cyrkulacja ciepłej wody w rurze działa w sposób następujący:

Poprzez otwór w końcówce (1) ostatniego elementu (2) woda jest zawracana do przygotowania gorącej wody i zastępowana gorącą wodą. Powoduje to, że na przyłaczu każdego piętra dostępna jest wystarczająca ilość ciepłej wody w higienicznie bezpiecznych temperaturach. Dzięki cyrkulacji w linii Smartloop temperatura w sekcji pionowej nie spada w sposób ciągły w kierunku przepływu. Najniższa temperatura w trakcie pionu znajduje się zatem w końcowym zamknięciu, w obszarze ugięcia do wewnętrznego obiegu. Prowadzi to do wzrostu temperatury w kolektorze obiegowym dla większych instalacji z wieloma pionami i odgałęzieniami. Temperatura płynącej wstecz wody jest zatem wyższa niż w konwencjonalnych systemach cyrkulacji, co z kolei ma zalety energetyczne.

Elementy systemu:

Smartloop element przyłaczeniowy1

Zestaw przyłaczeniowy Smartloop

1 - nasadka końcowa

2 - tuleja zaciskowa

3 - część przejściowa

4 - część łącząca

5 - tuleja zaciskowa


 

 

Smartloop Rura

 

Rura Smartloop

 

 

 

Smartloop Zugkupplung

 

 Głowica prowadząca wewnątrz rury

 

 

All video

 

Higiena wody pitnej inteligentna i prosta dzięki AQUA 3000 open

Higiena wody pitnej AQUA 3000 Franke

Dostęp do czystej, wysokiej jakości wody ma istotny wpływ na jakość życia. Jednolite i wiążące wytyczne dotyczące jakości wody pitnej w państwach członkowskich UE (wytyczne UE dotyczące wody pitnej 98/83 / EG) gwarantują to. Wdrożenie wymaganych standardów jakości zależy od każdego kraju UE. Zasadniczo badane są różne parametry, w tym fizyko-chemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne.
W nieprawidłowo zaprojektowanych i eksploatowanych instalacjach wody pitnej „czysta” woda może zostać skażona i zanieczyścić cały cykl budowy. Głównymi tego przyczyną są stagnacja i krytyczne temperatury. Zarazki i bakterie (np. Legionella) w instalacjach wody pitnej rozmnażają się najlepiej w temperaturach od 25°C do 45°C. Transmisja odbywa się bez kontaktu poprzez wdychanie najdrobniejszych kropel wody, które powstają podczas kąpieli. Dzięki systemowi zarządzania wodą AQUA 3000 open można uniknąć stojącej wody i krytycznych temperatur.

System zarządzania wodą AQUA 3000 open jest indywidualnie programowalny i może być rozszerzany w razie potrzeby. Armatura natryskowa, myjąco-płucząca oraz dodatkowe elementy systemu jak np Czujniki temperatury firmy Franke Water Systems, AQUA 3000 open umożliwiają higieniczne płukanie, dezynfekcję termiczną, przełączanie trybu pracy, wyłączanie czyszczenia, komunikaty o błędach systemu, takie jak wykrywanie wycieków i funkcje statystyczne. Ilość wody, funkcje higieniczne, a ich graniczne wartości temperatury można indywidualnie kontrolować i ustawiać dla każdego pomieszczenia, a nawet dla każdej armatury. Awarie są natychmiast rozpoznawane i zgłaszane przez system.

Dzięki AQUA 3000 open każde pomieszczenie sanitarne można zintegrować z siecią budynku i podłączyć do istniejącego systemu zarządzania budynkiem za pomocą różnych protokołów danych. Kontroler funkcji ECC2 stanowi punkt transferu do sieci budynku. Komunikuje się z odpowiednim zaworem za pośrednictwem modułu elektronicznego.
Inteligentny moduł elektroniczny jest sercem odpowiedniej armatury.Do wszystkich armatur umywalkowych i prysznicowych F5 kompatybilnych z A3000 jest dostępny pasujący moduł elektroniczny z gamy akcesoriów. Moduł elektroniczny jest objęty zakresem dostawy armatury sieciowej do montażu na ścianie tylnej oraz armatury spłukującej do toalety i pisuaru.
Dzięki fabrycznie zaprogramowanym modułom elektronicznym oprawy można uruchamiać po prostu „podłącz i używaj”. Dzięki modułowi elektronicznemu każda armatura posiada specyficzny dla aplikacji program funkcji dla wszystkich ważnych funkcji dostarczania wody, niezależnie od nadrzędnego sterownika. Ponadto unikalny numer seryjny stanowi podstawę dalszych funkcji sterowania.

All video

Opcje parametryzacji

Nasze inteligentne armatury posiadają następujące programy funkcjonalne:

 • Proste ustawienia parametrów
 • Funkcje dostarczania wody zoptymalizowane pod kątem zapotrzebowania
 • Przełączanie trybu programu
 • Optymalizacja obciążenia szczytowego i tłumienie jednoczesności
 • Wyłączenia bezpieczeństwa
 • Przerwy w czyszczeniu
 • Funkcje statystyczne i dzienniki temperatury
 • Automatyczne spłukiwanie higieniczne
 • Programy dezynfekcji termicznej
 • Płatna dostawa wody z AQUAPAY

Zabezpieczenie wody wodociągowej przed zanieczyszczeniem wtórnym wywołanym przepływem zwrotnym

Celem utrzymania odpowiedniej jakości wody w systemie wodociągowym niezbędne jest zabezpieczenie go przed zanieczyszczeniem w wyniku wystąpienia przepływu zwrotnego. Sytuacja taka może wystąpić w dwóch przypadkach:

 • w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowanego zamknięciem lub otwarciem zasuwy, pęknięciem przewodu, dużymi spadkami ciśnienia (np. pracą pomp hydroforowych, nadmiernym zapotrzebowaniem na wodę w części systemu, dużym rozbiorem punktowym z hydrantu przeciwpożarowego, itp.) zjawisko to nosi nazwę zalewarowania zwrotnego
 • w wyniku wystąpienia ciśnienia zwrotnego mającego swoje źródło w systemie znajdującym się poza instalacją wodociągową, w którym ciśnienie czasami przewyższa ciśnienie występujące w instalacji – zjawisko to nazywane jest przepływem zwrotnym ciśnieniowym.

Aby doszło do zanieczyszczenia wody do picia muszą być spełnione dwa podstawowe warunki:

 • musi istnieć możliwość kontaktu pomiędzy wodą do picia a płynem zanieczyszczonym
 • możliwa jest droga płynu zanieczyszczonego do instalacji wody do picia.

Jeśli obydwa warunki występują razem w rozpatrywanej instalacji wodociągowej, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie, które zapobiegnie zanieczyszczeniu wody wodociągowej (do picia) przez niepożądany płyn.

Płyny stanowiące zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność substancji toksycznej lub bardzo toksycznej, radioaktywnej, mutagennej lub rakotwórczej:

 • woda + czynnik antykorozyjny
 • woda + glony
 • woda + mydło (detergenty)
 • woda + środki powierzchniowo czynne
 • woda + środki dezynfekcyjne
 • woda + czynniki chłodnicze

Woda wykorzystywana do:

 • mycia warzyw i owoców
 • płukania i zmywania naczyń
 • centralne ogrzewanie bez dodatków
 • płuczek ustępowych

Płyny stanowiące zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność substancji mikrobiologicznych bądź wirusowych:

Woda wykorzystywana do :

 • namaczania i mycia w zmywaniu naczyń
 • mycia ciała
 • pojenia zwierząt
 • napełniania basenów
 • w kanalizacji i śmietnikach
 • w ustępach

Wymienione powyżej wody zanieczyszczone substancjami bądź skażone bakteriami lub wirusami mogą dostać się do sieci, a w konsekwencji do instalacji wodociągowej stanowiąc poważne zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności