Wybierz swój język

Schmitt Enertec

Kogeneracja i multitalent biogaz

Schmitt Enertec Kogenerator biogaz

WEB 2

Energia jest niezbędna do życia - Tworzenie energii poprzez przekształcanie cząsteczek

Energia elektryczna, cieplna, gazowa - bez niej niczego w życiu nie zdziałamy. Energia się nie marnuje, jest oddawana do sieci lub przekształcana.

Produktem ubocznym rozkładu materiałów organicznych jest biogaz. Resztki te umieszczane są w beztlenowej komorze fermentacyjnej biogazu. Materia organiczna rozkłada się przy pomocy różnych bakterii, tworząc mieszaninę gazów, która zawiera od 25 do 50 % dwutlenku węgla i od 45 do 85 % metanu (CH4) (CO2). Produktem końcowym jest gaz odnawialny, który ma wiele zastosowań.

Biometan może być produkowany poprzez uszlachetnianie biogazu. Podczas produkcji biometanu usuwane są CO2, H2O, H2S i inne zanieczyszczenia, dzięki czemu powstaje wysokokaloryczny, czysty gaz, który może być wykorzystywany jako alternatywa dla gazu ziemnego.

Energia dla Europy, która jest przystępna cenowo, zrównoważona i bezpieczna

Gazy odnawialne, takie jak biogaz i biometan, przyczyniają się do redukcji emisji w całym łańcuchu wartości. Jeśli chcemy przyspieszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych w różnych sektorach, takich jak budownictwo, przemysł, transport i rolnictwo, ich wykorzystanie jest kluczowe.

Nie trzeba wydawać dodatkowych pieniędzy na budowę nowej infrastruktury, aby wykorzystać biometan do zastąpienia paliw kopalnych. Obecna infrastruktura gazowa jest przygotowana na biometan. Jest to niezbędne dla przyspieszenia procesu dekarbonizacji i zapewnienia klientom dostępu do niedrogiej energii odnawialnej.

Dodatkowo biometan może być łatwo przechowywany i produkowany w sposób ciągły, co pomaga zrównoważyć dostawy energii ze sporadycznych źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr. Może być również produkowany i sprzedawany w Europie, co zwiększa bezpieczeństwo dostaw dla UE i zmniejsza zależność od dostawców zewnętrznych.

Jeśli uwzględnimy wszystkie pozytywne efekty zewnętrzne powstałe w wyniku wytwarzania tych gazów odnawialnych, biogaz i biometan są już dostępne i konkurencyjne cenowo. Jako największy na świecie producent biogazu i biometanu, Europa będzie musiała zwiększyć produkcję, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię odnawialną do 2030 roku i osiągnąć cele klimatyczne na rok 2050.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Dzięki trzykrotnej redukcji emisji biogaz i biometan zapobiegają emisji w całym łańcuchu wartości. Po pierwsze, zapobiegają one emisji, która w przeciwnym razie nastąpiłaby w sposób naturalny. Resztki organiczne są transportowane do kontrolowanych środowisk, takich jak biogazownie, gdzie są przekształcane w gaz bez uwalniania jakichkolwiek emisji do atmosfery. Po drugie, źródła energii, które są zastępowane przez wyprodukowany biogaz i biometan to paliwa kopalne. Po trzecie, wykorzystanie odpadu pofermentacyjnego z procesu produkcji biogazu jako nawozu minimalizuje potrzebę wysokoemisyjnego wydobycia i produkcji nawozów mineralnych poprzez ponowne wprowadzenie węgla organicznego do gleby.

Energia z odnawialnych źródeł

W Europie typową metodą waloryzacji biogazu są silniki kogeneracyjne (CHP). Koncepcja CHP polega na tym, że jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej jest bardziej efektywne niż robienie tego oddzielnie. W zależności od sposobu budowy biogazowni część ciepła z CHP może być wykorzystana do wspomagania procesu fermentacji. Na przykład, jeśli reaktory biogazu potrzebują ciepła do utrzymania odpowiedniej temperatury, może to mieć miejsce. Większość wytworzonej energii elektrycznej jest kierowana do sieci elektrycznej, a nadmiar ciepła jest wykorzystywany do lokalnych zastosowań grzewczych.

Czysty transport

Według najnowszych badań, biometan może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z transportu, które stanowią 25% wszystkich emisji w UE.

[1] Biometan jest wykorzystywany jako biopaliwo w postaci alternatywy bio-CNG lub bio-LNG. Jeśli weźmiemy pod uwagę cały ślad węglowy samochodów, biometan w transporcie zajmuje czołowe miejsce pod względem redukcji emisji GHG (Well-to-Wheel). Biometan może mieć nawet ujemną emisję, co oznacza, że CO2 jest faktycznie eliminowany z atmosfery, w zależności od zastosowanego surowca. Na przykład, skroplony biometan może być stosowany w przemyśle morskim i ciężkim transporcie drogowym, w których elektryfikacja stanowi wyzwanie.

Recykling odpadów

Podstawową ideą udanej gospodarki cyrkularnej jest produkcja biogazu i biometanu z różnego rodzaju resztek organicznych, przekształcając śmieci w użyteczny zasób. Lokalną biogospodarkę można rozwijać poprzez odzyskiwanie odpadów spożywczych lub ścieków z naszych miast i wykorzystywanie ich do wytwarzania zrównoważonej energii. Na obszarach wiejskich biomasa rolnicza lub odpady zwierzęce mogą być przetwarzane i zamieniane w energię, a odpady pofermentacyjne mogą być wykorzystywane jako nawóz organiczny. To rozszerza modele ekonomiczne dostępne w przemyśle rolniczym, zwiększa jego efektywność kosztową i zachęca do zrównoważonego rolnictwa.

Zmiany ekologiczne w rolnictwie

Rolnictwo jest często jednym z kluczowych sektorów gospodarczych w społecznościach wiejskich. Kolejnym ważnym czynnikiem w tworzeniu energii odnawialnej, takiej jak biogaz, jest rolnictwo. Połączenie rolnictwa z produkcją energii odnawialnej za pomocą biogazu ma wiele zalet: pomaga rolnikom efektywnie zarządzać odpadami i pozostałościami, obniża emisje rolnicze oraz poprawia jakość gleby i różnorodność biologiczną na polach uprawnych.

W tych zdrowych ekosystemach rośliny działają jako pochłaniacze dwutlenku węgla, absorbując go z atmosfery. Digestat jest używany jako nawóz organiczny, zwracając składniki odżywcze do gleby. Metan emitowany przez zwierzęta gospodarskie jest odprowadzany do kontrolowanego środowiska biogazowni, a nie uwalniany do atmosfery.

Promowanie zrównoważonych i wydajnych praktyk rolniczych jest ważnym czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich poprzez uczynienie rolnictwa bardziej zrównoważonym i konkurencyjnym pod względem kosztów.

Zamknięcie pętli węglowej

Podczas przetwarzania biogazu na biometan powstaje dwutlenek węgla jako produkt uboczny. Sektor spożywczy może wykorzystać strumień dwutlenku węgla, a szklarnie mogą go w pełni wykorzystać do fotosyntezy. Tak zwany "krótki cykl węglowy", który rozpoczyna się od wykorzystania węgla obecnego w odpadach organicznych do produkcji biogazu, który częściowo składa się z cząsteczek węgla, kończy się na tej fazie. Węgiel zawarty w odpadach pofermentacyjnych jest ponownie wykorzystywany, a "krótki cykl węglowy" jest kontynuowany poprzez zastosowanie odpadu pofermentacyjnego jako organicznego nawozu do gleby. Usuwanie węgla z atmosfery jest zagwarantowane poprzez zakończenie całego cyklu węglowego i waloryzację dwutlenku węgla powstałego po wyprodukowaniu biometanu.

 • [1] Unia Europejska, Energia odnawialna w rolnictwie UE EPRS | European Parliamentary Research Service
 • [2] Eurostat - SHARES (Renewables)
 • [3] Panagos i in. ocenili korzystny wpływ roślin okrywowych na zapobieganie erozji gleby. Stwierdzili, że rozszerzenie upraw okrywowych na 35% europejskich gruntów ornych zmniejszyłoby ryzyko erozji gleby o 40%.Panagos et al. (2015), Estimating the soil erosion cover-management factor at the European scale (Szacowanie współczynnika zarządzania erozją gleby w skali europejskiej)
 • [4] Navigant szacuje, że z pomocą upraw sekwencyjnych, europejska produkcja biometanu mogłaby osiągnąć 41 mld m3.

Dzięki biogazowniom można zapobiec emisji CO2 przy produkcji prądu.

Dzięki energii odnawialnej do 2020 r. w samym tylko sektorze energii elektrycznej będzie można powstrzymać emisję ponad 200 mln ton CO2. Energia będzie pozyskiwana ze zrównoważonych źródeł, takich jak np. biomasa, wiatr czy słońce. W tym opracowaniu chciałbym omówić jedynie potencjał energetyczny biomasy. Może ona pod wieloma względami przyczynić się do osiągnięcia tych ambitnych celów. Wytwarzanie energii ekologicznej z biogazu ma ogromny potencjał dla zasilania energią w przyszłości. Zastanówmy się, co stanie się, gdy np. słońce przestanie świecić a wiatr przestanie wiać? Właśnie wtedy biogaz będzie mógł pokazać swoje mocne strony. Sprawna regulacja procesów fermentacji oraz niezależność od warunków pogodowych a także możliwość magazynowania biogazu sprawia, że biogaz jest niezawodnym źródłem energii. Wystarczy on do pokrycia zapotrzebowania na prąd zarówno w okresie podstawowym jak i w okresie szczytowym. Dzięki temu możliwe będzie szybsze reagowanie na wahania popytu na energię elektryczną.

Biogazownie, których ciepło wylotowe przy produkcji prądu jest w Niemczech wykorzystywane w sieciach ciepłowniczych, zmniejszają nasze emisje CO2 o ok. 400 g CO2 na kWh prądu, ponieważ rośliny wykorzystywane do produkcji biogazu absorbują więcej CO2 niż powstaje go podczas spalania biogazu.

WEB 3

Schmitt Enertec kogeneracja

Powstawanie biogazu jest w zasadzie stale towarzyszącym nam procesem, dokonującym się w naturze bez dostępu powietrza. Fakt ten wykorzystuje się w biogazowniach, tworząc za pomocą odpowiedniej technologii warunki beztlenowe mające na celu optymalizację procesu fermentacji oraz zapewnienie niezbędnych w tym celu warunków biochemicznych. Biogaz powstaje podczas procesu beztlenowych przemian enzymatycznych związków organicznych. Związkami organicznymi są wszystkie związki i substraty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego o wysokiej zawartości węgla. Biogaz to prawdziwy multitalent, znajduje różnorodne zastosowanie w obszarach wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i paliw. Poprzez istniejące sieci gazu ziemnego i zasobniki może być wykorzystywany w sposób elastyczny i w dużej mierze niezależnie od miejsca i czasu produkcji. Dzięki temu biogaz może również stanowić przeciwwagę do zmiennej energii odnawialnej w szczególności pozyskiwanej z wiatru i słońca. Biomasa powstaje wszędzie tam, gdzie zaznacza się gospodarcza aktywność człowieka. Z biomasy uzyskuje się biogaz, a z niego energię. Również stare wysypiska śmieci, fermentujące pod ziemią, zawierają dużą ilość biomasy będącej potencjalnym surowcem wytwarzania biogazu. W sektorze rolnym także powstają tony odpadów organicznych: obornik, gnojówka, niejadalne części roślin to marnowane do tej pory źródła energii. Od kilku lat uprawia się również rośliny energetyczne, takie jak kukurydzę czy rzepak, specjalnie na potrzeby produkcji biopaliw i biogazu. Ogromną zaletą biogazowni jest możliwość produkcji energii elektrycznej i cieplnej z materiału, który „po prostu jest”, przy zastosowaniu do napędu silnika gazu powstającego w procesie fermentacji. Do niedawna większość materiałów służących do pozyskiwania gazu była traktowana jak odpady. Biogazownia powstaje z prostych materiałów, dlatego też również na wsiach w uboższych regionach można bez problemu wybudować małą biogazownie. Dzięki temu można zapobiec wycinaniu drzew w regionie, ponieważ energia do gotowania i oświetlenia może być pozyskiwana z dostępnych lokalnie surowców odnawialnych. Biogaz powstaje w procesie beztlenowego rozkładu materiałów organicznych przez mikroorganizmy. Materiały organiczne to wszystkie materiały i substraty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego posiadające relatywnie wysoki udział węgla.

Co pozostaje?

Materiały organiczne nie rozkładają się zupełnie w komorze fermentacyjnej zamieniając się w biogaz. Pozostaje tzw. Masa pofermentacyjna. Może być ona wykorzystywana, jako wysoko wartościowy nawóz, będący alternatywą dla nawozów mineralnych, zamykając w ten sposób naturalny obieg. W całym procesie produkcji biogazu nie ma praktycznie niczego, co nie mogłoby zostać spożytkowane.

WEB 5

Schemat biogazowni

Zawartość metanu i wartości opałowe biogazu

WEB 6

WEB 7

WEB 8

Zasada jest bardzo prosta. Silnik napędza generator, który z kolei wytwarza energię elektryczną. Równolegle powstaje duża ilość energii cieplnej, która może być wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody użytkowej. Możliwa jest również, np. za pomocą procesu absorpcji, korzystna finansowo przemiana podgrzanej wody w chłód. Dzięki temu można intensywnie wykorzystywać ciepło również latem. Energia cieplna może być magazynowana w zasobnikach buforowych. Umożliwia to przedłużenie czasu eksploatacji jednostek kogeneracyjnych, tzw. elektrociepłowni blokowych „BHKW”, i produkcję ciepła również wówczas, gdy potrzebny jest tylko lukratywny prąd. Tym właśnie, jak również wieloma innymi szczegółami, różni się jakość i system sterowania elektrociepłowni blokowej. Szczegóły te jednak ostatecznie decydują o możliwości opłacalnych uzysków energii.

Zrównoważone podejście do energii pierwotnej, charakteryzujące się nastawieniem na ochronę surowców, znacząco przyczynia się do ochrony środowiska. Elektrociepłownie blokowe wykorzystują skojarzoną gospodarkę energetyczną i dzięki dostosowanemu do zapotrzebowania wytwarzaniu prądu i ciepła przyczyniają się do wydajnego zasilania energią.

Pojęcia podstawowe w Biogazowni

Fermentacja beztlenowa AD

Jest to proces biologiczny, w którym mikroorganizmy rozkładają materiały biodegradowalne bez dostępu tlenu, tworząc dwa ważne produkty: biogaz i odpad pofermentacyjny. AD pozwala na najlepsze wykorzystanie materiałów organicznych poprzez produkcję biogazu do wytwarzania odnawialnego ciepła, energii elektrycznej, paliwa i nawozu, przy jednoczesnym zamknięciu cyklu składników odżywczych i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Gazyfikacja

Jest to przekształcenie biomasy stałej (drzewnej), takiej jak drewno pielęgnacyjne i drewno odpadowe, w łatwopalną mieszaninę gazów (syngaz), przy użyciu wysokiej temperatury i kontrolowanej ilości tlenu. Jest to technologia uzupełniająca fermentację beztlenową, ponieważ syngaz może być dalej przekształcony w biometan poprzez metanizację, co znacznie zwiększa potencjał biometanu.

Feedstock

Jest to materiał organiczny używany jako substrat do produkcji biogazu w procesie fermentacji beztlenowej (AD). AD może przetwarzać prawie każdy materiał organiczny. Do najczęściej stosowanych substratów należą stałe i płynne oborniki, odpady i pozostałości rolnicze, przemysłowe odpady spożywcze i napoje, uprawy trwałe, osady ściekowe oraz organiczne frakcje stałych odpadów komunalnych.

Biogaz

Podstawowym produktem AD jest bogaty w metan gaz odnawialny składający się z 45 - 85% metanu i 25 - 50% dwutlenku węgla.

Digestat

Pozostała część materii organicznej przetworzonej przez AD, bogata w składniki odżywcze i azot, powszechnie stosowana jako nawóz organiczny w rolnictwie.

Syngas

Podstawowym produktem zgazowania jest mieszanina tlenku węgla i wodoru, ze śladowymi ilościami metanu i dwutlenku węgla. Może być wykorzystywany bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej lub dalej przetwarzany w celu zwiększenia udziału metanu.

Biometanizacja

Jest to proces chemiczny polegający na tworzeniu metanu poprzez połączenie gazowych tlenków węgla z wodorem.

Biometan

Po usunięciu dwutlenku węgla i gazów śladowych z biogazu pozostaje bogaty w metan substytut odnawialnego gazu ziemnego w postaci biometanu. Biometan może być wtłaczany do sieci gazowej, stosowany jako paliwo do pojazdów lub wykorzystywany do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Uprawa sekwencyjna

Jest to praktyka rolnicza, w której dwie różne uprawy są uprawiane kolejno na tym samym kawałku ziemi w tym samym roku rolniczym. Zazwyczaj druga uprawa jest sadzona po zebraniu plonów z poprzedniej głównej uprawy, bez konkurowania o ziemię dla żywności i paszy, co umożliwia zachowanie dostępnych zasobów naturalnych i bardziej efektywne ich wykorzystanie.

Kogeneratory na biogaz

BHKW ENERGIN CHP Biogaz

Elektrociepłownie ENERGIN® to kompaktowe jednostki kogeneracyjne z wysokosprawnym pobieraniem ciepła z wody chłodzącej i spalin silnika gazowego. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, ich montaż jest łatwy i nie zajmuje dużo miejsca. Wszystkie komponenty, takie jak zespół silnika gazowego-generatora, wymiennik ciepła, pompy obiegowe, tłumik pierwotny spalin, jak również szafa sterownicza i przełącznikowa są fabrycznie zamontowane na wspólnej ramie bazowej, gotowe do pracy.
Silniki gazowe własnej produkcji serii M stanowią trzon naszych jednostek w zakresie mocy elektrycznej od 115 do 500 kW. Silniki są specjalnie zaprojektowane i produkowane przez nas do użytku z różnymi gazami. Oprócz gazu ziemnego i biogazu silniki mogą być zasilane również gazem płynnym, gazem drzewnym i innymi gazami specjalnymi. W najnowszej generacji silników stawiamy na nowoczesną technologię czterozaworową, aby móc zaoferować jeszcze wyższą wydajność.
Opcjonalna maska dźwiękoszczelna, montowana na ramie podstawy, może zmniejszyć poziom ciśnienia akustycznego do poniżej 70 dB(A) w odległości 1 m.

Schmitt Enertec Kogenerator biogaz tabela

Zakres dostawy kogeneracji 

 • 4-suwowy silnik gazowy sprzężony z podwójnie łożyskowanym generatorem, zamontowany na wspólnej ramie podstawy
 • Maska dźwiękoszczelna z wentylacją, montowana na wspólnej ramie podstawy
 • Odzysk ciepła z wody chłodzącej silnik, oleju smarowego, spalin i ewentualnie chłodzenia mieszanki pierwszego stopnia
 • Chłodzenie spalin do 120 °C dla gazu ziemnego, propanu lub gazu drzewnego i 180 °C dla biogazu
 • Chłodnica zewnętrzna do chłodzenia mieszanki drugiego stopnia (jeśli dotyczy)
 • Zewnętrzna chłodnica wody chłodzącej, oleju smarowego, ciepła spalin i ew. chłodzenia mieszanki pierwszego stopnia
 • System sterowania ENERSCREEN® z 12″ panelem dotykowym dla silnika, generatora i akcesoriów, zintegrowany w szafie sterowniczej zintegrowany w szafie sterowniczej, z funkcjami synchronizacji i ochrony generatora
 • Wyłącznik sprzęgający generatora, zintegrowany z szafą sterowniczą
 • Układ smarowania olejem, zaprojektowany z myślą o długich okresach między wymianami oleju
 • Elektryczna pompa smarowania wstępnego z zaworem przełączającym
 • Główny tłumik spalin, zamontowany w ramie podstawy
 • Tłumik wtórny spalin, w wykonaniu luźnym

Moduł kompaktowy

Schmitt Enertec Kogenerator biogaz zabudowa kompaktowaSchmitt Enertec Kogenerator biogaz zabudowa kompaktowa wewnątrz 2

 

Optymalnie dostosowany do pomieszczenia moduł BHKW posiada zintegrowaną izolację dźwiękową umieszczoną w ramie zewnętrznej i został opracowany specjalnie do montażu w budynku na jak najmniejszej powierzchni.

Moduł kontenerowy

Schmitt Enertec Kogenerator biogaz zabudowa kontenerowa

Moduł kontenerowy BHKW jest urządzeniem gotowym do eksploatacji, wyposażonym w urządzenia peryferyjne, takie jak system wentylacji, chłodnicę stołową i system odprowadzania gazów wylotowych, i jest przewidziany specjalnie do elastycznego montażu na wolnym powietrzu, niezależnie od budynku.

Kogeneratory na gaz ze ścieków

RSE Faulturm Container Kogenerator na gaz ze ścieków

 

WEB 11

img001

img003

Dzięki wykorzystaniu elektrociepłowni blokowej rolnik staje się producentem energii i może sprzedawać wytworzony prąd bazując na pewności uzysku. Przykładem wydajności elektrociepłowni blokowych firmy FIMAG może być biogazownia przy hodowli krów mlecznych w niemieckim Lichtenbergu. Elektrociepłownie blokowe są wyposażone w wymienniki ciepła do zimnej wody i gazów wylotowych z przepływem omijającym (w razie gdyby ciepło nie było wykorzystywane). System jest sterowany za pomocą rozdzielni. Energiaelektryczna jest w całości sprzedawana do sieci publicznej. Ciepło jest wykorzystywane częściowo do podgrzania substratu i ogrzewania budynków. Biogazownia została zbudowana 12 lat temu a elektrociepłownia blokowa przepracowała już do tej pory 84.500 roboczogodzin.

Dane dla hodowli liczącej 800 sztuk bydła:

WEB 12

Dane analityczne:

Gaz powstający z kiszonki i obornika (ok. 200 m3/h) ustalono za pomocą pomiarów dla średniej zawartości metanu - 52 Vol%. Gazy powstające ze zboża i obornika (ca. 600 m3/h) charakteryzują się większą zawartością metanu – ok. 55 Vol% i są tym samym wydajniejsze pod względem energetycznym. Zastosowanie kofermentów w biogazowni w Lichtenbergu zależy od argumentów ekonomicznych i okresu żniw.

Koszty biogazowni pracującej z 2 elektrociepłowniami blokowymi (BHKW) o rocznym przebiegu ok. 14.000/rok

Budowa w 2001 r., łączny koszt inwestycji 750.000 € (BHKW 140.000 €)

Rozszerzenie o dodatkowy BHKW w 2007 r. 200.000 € (BHKW 120.000 €)

Łączny koszt inwestycji po uruchomieniu w 2007 r. 950.000 €

Koszty konserwacji/utrzymania w należytym stanie 2 elektrociepłowni blokowych średnio w okresie 12 lat 20.000 €/rok

Koszty konserwacji innych komponentów biogazowi średnio w okresie 12 lat 10.000 €/rok

Doliczyć należy również koszty związane z pozyskaniem kofermentów, odsetki i inne koszty kapitałowe.

Uzysk:

Rolnik w Niemczech otrzymuje obecnie 0,21 € /kWh za prąd wyprodukowany w biogazowni w Lichtenbergu. W skali rocznej daje to przychód rzędu 100.000 €.

Biogazownia zamortyzowała się. Elektrociepłownia blokowa o mocy 230 kW pracuje 24 godziny na dobę, druga elektrociepłownia blokowa o mocy 170 kW jest przewidziana do pracy w godzinach szczytowych oraz w okresach przejściowych w czasie konserwacji, wykonywania prac mających na celu utrzymanie urządzenia w należytym stanie, podczas usterek elektrociepłowni o mocy 230 kW. Stałą eksploatacje zapewnia drugi moduł elektrociepłowni. Szczególnie istotna jest stała kontrola i konserwacja przez firmę FIMAG. W celu zapewnienia sprawnego działania wszystkich komponentów, FIMAG stosuje zawsze najnowsze przyrządy i metody pomiarowe. Stosowane są również nowe technologie, w szczególności dotyczące doprowadzania gazu i techniki zapłonu, po uprzednim uzgodnieniu z rolnikiem. Dokładna konserwacja elektrociepłowni blokowej w biogazowni w Lichtenbergu, prowadzona przez specjalistyczny personel, znacząco przyczynia się do bezpiecznej eksploatacji. Dopiero po przepracowaniu 60.000 roboczogodzin niezbędna była wymiana cylindrów silnika gazowego. Głowice cylindrów były czyszczone i przy 84.500 roboczogodzin zostały wymienione po raz drugi.

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności