Wybierz swój język

Biomasse

Ogrzewanie poprzez spalanie pelletu i zrębek drzewnych - spełnienie wymagań WT2021

Wykorzystanie bezpośredniego spalania drewna towarzyszy ludziom od zawsze. Można zatem stwierdzić, że dzięki temu możliwy był nasz rozwój i przetrwanie. Początki zastosowania technologii zgazowania drewna sięgają natomiast lat trzydziestych ubiegłego wieku. Aktualnie w dobie dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii mamy do czynienia z prawdziwym renesansem pozyskiwania ciepła ze spalania różnych form drewna. Drewno jest jedynym odnawialnym paliwem. Podczas spalania uzyskuje się średnio 4,0 kWh/kg (przy 20% wilgotności). Proces spalania bezpośredniego ani zgazowania drewna zwanego także pirolizą nie jest przedmiotem niniejszego opracowania ze względu na niską wartość opałową drewna oraz duży wpływ wilgotności, który znacząco obniża tą wartość.

Nowoczesnym i ekologicznym paliwem przyszłości jest Pellet składającym się z granulek w kształcie walca o długości 10-50mm i średnicy 4-10mm. Do produkcji Pelletu wykorzystywane są odpady drzewne, tj trociny, wióry, zrzyny, słoma zbóż, słoma rzepaku oraz inne rośliny energetyczne. Granulat ten powstaje w wyniku zgniatania i sprasowywania półproduktów pod bardzo dużym ciśnieniem. Dzięki temu zagęszczona zostaje również wartość kaloryczna i w rezultacie otrzymuje się doskonałe paliwo o bardzo dobrych właściwościach fizykochemicznych. Pellet cechuje się ponadto niską zawartością wilgoci 8-12%. W trakcie jego spalania otrzymujemy neutralny bilans emisji CO2 – analogicznie jak w przypadku drewna. Ponadto popiół uzyskany ze spalania granulatu drzewnego może być wykorzystywany jako nawóz. Wartość opałowa Pelletu zawiera się wg DIN 51731 między 4,9 a 5,4 kWh/kg. W porównaniu własności paliwa Pellet do analogicznych parametrów uzyskiwanych ze spalania węgla czy też różnych frakcji oleju to uzyskuje się w jego przypadku nieporównywalnie mniejszą emisję gazów szkodliwych i pyłów.

Pellet i zrębki drzewne

Na podstawie porównania z innymi paliwami w krótkim podsumowaniu stwierdza się, że:

 • 2,0 kg pelletu zastępuje 1litr oleju opałowego
 • zmiana paliwa na Pellet to zmniejszenie emisji CO2 o 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym w ten sposób litrze oleju opałowego
 • 1,5 tony pelletu zastępuje 1 tonę węgla
 • 1m3 drewna litego ~2,5m3 zrębków ~0,5t pelletu
 • z 1000 kg spalonego peletu zostaje jedynie 5 kg popiołu7
 • do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba w przybliżeniu ok. 5t pelletu rocznie

W połączeniu z dobrymi własnościami mechanicznymi jak łatwość transportowania, przechowywania oraz możliwość automatycznego dozowania Pellet stanowi największe potencjalne źródło energii odnawialnej na świecie, które zdobywa coraz większe rzesze zwolenników. Od kilkunastu lat w krajach wysoko rozwiniętych takich jak: Szwajcaria, Dania, Austria, Włochy, Niemcy wykorzystuje się go w systemach ciepłowniczych oraz do ogrzewania budynków użytkowych i gospodarstw domowych.

Zawartość wilgoci:

 • świeżo ścięte: 40% - 60%
 • powietrzno-suche: 15% -20%
 • pellety: <= 10%

Wartość opałowa:

 • 1 litr oleju 10,50 kWh
 • 1 m3 gazu 9,56 kWh
 • 4,5 kg drewna (suche 15% wilgotności) (10 kWh)
 • 2,8 kg zrębków drzewnych (10 kWh) w zależności od rodzaju (miękie/twarde) i zawartości wilgoci
 • 2 kg pelletu (10 kWh

Herz kotły na biomasęHerz kotły na biomasę 5 klasa TÜV

 

 

 

 

Zielona energia

 

Kotłownia na Pellet lub zrębki drzewne zasilająca obiegi grzewcze ogrzewania podłogowego, grzejnikowego i cwu we współpracy z instalacją solarną

Kotłownia na Pellet lub zrębki drzewne zasilająca obiegi grzewcze ogrzewania podłogowego grzejnikowego i cwu we współpracy z instalacją solarną

Znajdujące się w kotłowni dwa źródła odnawialne (kocioł na biomasę i solar termiczno-fotowoltaiczny) obniżają wskaźnik EP zapotrzebowania na energię nieodnawialną spełniając tym samym wymagania WT2021

 

Kotły na pellet, zrębki drzewne, zbiorniki hybrydowe buforowe, panele solarne termiczno-fotowoltaiczne

Kotły na Pellet zrębki drzewne zbiorniki buforowe pompy ciepła solary

 

Energia biomasy EU - Pojęcie biomasy

Na swojej liście 5 kluczowych priorytetów dla Unii Europejskiej były przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził chęć uczynienia UE światowym graczem nr 1 w dziedzinie energii odnawialnej. Bioenergia musi odgrywać wiodącą rolę, jeśli my, Europa, mamy osiągnąć ten cel. W 2017 roku zużycie bioenergii osiągnęło 119,301 kiloton ekwiwalentu ropy naftowej, ponad dwukrotnie więcej niż w 2000 roku i odpowiada rocznemu zużyciu węgla w sektorach przemysłowym, mieszkaniowym i usługowym ... łącznie. Oprócz tej wyjątkowej roli w przyszłym europejskim koszyku energetycznym biomasa oferuje również znaczne korzyści, jeśli chodzi o priorytety UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, przystępności cenowej i zrównoważonego rozwoju.

Co to jest biomasa

Biomasa jest substancją organiczną pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, może powstawać w wyniku tzw. metabolizmu społecznego. Występuje ona zwykle w formie drewna, słomy, osadów ściekowych, odpadów komunalnych, roślin energetycznych. Biomasa gromadzona jest zwykle przy produkcji i przetwarzaniu produktów roślin­nych (m.in. słoma odpadowa w produkcji zbożowej, odpady drzewne w przemyśle drzewnym i celulozowo papierniczym). Jest to także materiał roślinny hodowany Wyłącznie w celach energetycznych, m.in. na plantacjach topoli czy wierzby. Wśród odpadów pochodzenia zwierzęcego wymienić można między innymi biogaz pozyski­wany z fermentacji gnojowicy zwierzęcej, z fermentacji osadów w oczyszczalniach ścieków, czy z fermentacji odpadów organicznych na wysypiskach śmieci (tzw. gaz wysypiskowy). Spotyka się też biomasę w formie gazowej, jako tzw. gaz pirolityczny (gaz drzewny powstający przy utlenianiu drewna) wykorzystywany do napędu silników spalinowych lub do spalania w kotłach gazowych. Biomasa może też mieć formę ciekłą, np. estry kwasów tłuszczowych, oleju rzepakowego (tzw. biodiesel), metanol lub alkohol etylowy nazywany zwykle bioetanolem, który jest przeznaczony m.in. do napędu silników samochodowych, jako składnik benzyny.

Bioenergia jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla: jest to węgiel, który rośliny poddają fotosyntezie, który następnie uwalniany jest podczas spalania. Emisje kopalne są zupełnie inne: węgiel uwolniony do atmosfery gromadził się i składował w ziemi przez tysiące, miliony lat!

Ważne jest, aby przesadzać drzewa i wspierać naturalną regenerację lasu po wycinkach, którą należy skalibrować, aby w przyszłości las zachował zdolność pochłaniania węgla.
Tereny podmokłe i niezasilane torfowiska o dużej pojemności zalegania węgla nie powinny być wykorzystywane w rolnictwie, aby uniknąć uwalniania dużych ilości węgla.

Cykl obiegu węgla paliwa kopalne vs biomasa

Zarządzanie pochłanianiem CO2

Zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla przez nasze lasy i ich zasoby węgla są uważnie monitorowane. Zmian w zasobach węgla nie można zaobserwować w ciągu kilku lat i pojedynczych drzewostanów*. Kalkulacja emisji dwutlenku węgla powinna zawsze uwzględniać regionalny, pomniejszony obraz, a nie jednego drzewostanu czy jednego drzewa, ponieważ to właśnie „widzi” atmosfera. W dużej skali zdolność węglowa powinna być utrzymywana w dowolnym momencie. W przypadku biomasy rolniczej cykle węgla są odnawiane corocznie.

* Drzewostan to ciągła społeczność drzew dostatecznie jednolita pod względem składu, budowy, klas wieku i wielkości, układu przestrzennego, jakości siedliska, stanu lub położenia, aby odróżnić go od sąsiednich zbiorowisk. Produktywny las to zbiór drzewostanów.

Drzewostany redukują CO2

Należy również uwzględnić emisje związane z przetwarzaniem i transportem biomasy. Kryteria zrównoważonego rozwoju określone w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii gwarantują, że emisje te są ograniczone do minimum przy wymogach związanych z wysokimi emisjami gazów cieplarnianych. Poczyniono również duże postępy w zakresie badań i rozwoju technologii wychwytywania i przechowywania CO2, zapobiegając przedostawaniu się go do atmosfery.

W ciągu ostatnich 15 lat nasze zużycie bioenergii znacznie wzrosło, podczas gdy ilość drewna usuwanego do celów energetycznych utrzymuje się na stałym poziomie! To mówi nam, że bioenergia nie jest siłą napędową usuwania drewna z lasów, a raczej waloryzuje pozostałości z innych gałęzi przemysłu leśnego. Mądrze!

Wykorzystanie drzew

95,9% bioenergii zużywanej w UE ma charakter lokalny, ale bioenergia nie jest przyczyną wylesiania w Europie ani zagrażania zasobom węgla w naszych lasach. Średnio ponad 30% rocznego przyrostu lasu pozostaje w lesie, zwiększając zasoby węgla. Obszar europejskich lasów powiększa się o boisko do piłki nożnej na minutę: dodatkowy potencjał pochłaniania dwutlenku węgla na nadchodzące dziesięciolecia!

Lasy i zmiany klimatyczne

Nic dziwnego, że lasy są ważnym elementem łagodzenia zmian klimatu i muszą również dostosowywać się do zmian klimatu. Globalne ocieplenie wpływa na lasy poprzez dzikie pożary, ogniska owadów i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze i okresy suszy. Zrównoważona, adaptacyjna gospodarka leśna może temu zapobiec. Bioenergia jest również atrakcyjna ekonomicznie dla właścicieli lasów, tworząc rynek dla pozostałości leśnych, które w przeciwnym razie pozostałyby ściółce lasu i stanowiłyby potencjalne zagrożenie pożarowe.

BIOENERGIA i rolnictwo

Energię można pozyskać z pozostałości rolniczych i upraw specjalnych - zwanych „uprawami energetycznymi”. Dzięki odpowiednim ramom politycznym biomasa pochodzenia rolniczego pokaże swój pełny potencjał: żegnajcie paliwa kopalne, mile widziane łagodzenie zmian klimatycznych!
Zgodnie z długoterminową wizją Komisji, spośród wszystkich surowców, które można wykorzystać do produkcji bioenergii, przewiduje się, że do 2050 r. Najbardziej wzrośnie biomasa domowa. Aby osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne do 2050 r. Wkład energetyczny biomasy rolniczej będzie musiał znacznie wzrosnąć i stało się tak samo ważne jak energia z biomasy leśnej. Przy zaledwie 4-6% importowanej biomasy, w zależności od scenariuszy, powinniśmy skupić się na promowaniu uprawy zagajników o krótkiej rotacji i traw lignocelulozowych, a także stymulowaniu waloryzacji pozostałości.

RODZAJE AGROBIOMASY

Pozostałości rolnicze: pozostałości biomasy polowej, takie jak słoma zbożowa, kukurydza, słoma ryżowa, ścinki sadów, drewno z plantacji i inne.
Rolno-przemysłowe produkty uboczne: pestki i makuchy z oliwek, wytłoki z winogron, pestki słonecznika, plewy, łupiny orzechów i inne.
Miskant: wysokowydajna, trawiasta i wieloletnia roślina energetyczna. W przeciwieństwie do upraw jednorocznych, wymaga tylko wkładu w pierwszym roku, a ponadto gromadzi węgiel w glebie i nie potrzebuje nawozów.
Zagajniki o krótkiej rotacji (SRC): wieloletnie rośliny energetyczne. Szybko rosnące gatunki drzew można ścinać zimą do niskiego pnia, wytwarzając wiele nowych łodyg w następnym sezonie wegetacyjnym. Najczęściej spotykane są wierzba i topola.

Szacuje się, że do 2030 r. opuszczonych zostanie 5,6 mln hektarów gruntów rolnych: część z nich mogłaby zostać wykorzystana na cele energetyczne (do tej pory tylko około 100 hektarów). Wierzba i miskant szczególnie dobrze przystosowują się do słabych gleb i pomagają je odnawiać, zwiększając ich opłacalność. Inwestowanie w rośliny energetyczne może również stymulować rozwój obszarów wiejskich i wzrost gospodarczy poprzez dywersyfikację dochodów rolników.

ADAPTACJA DO KLIMATU JEST KLUCZOWA!

Wieloletnie rośliny energetyczne przyczyniają się do adaptacji do klimatu poprzez:

 • Zwalczanie erozji gleby i zapobieganie osuwaniom błota spowodowanym intensyfikacją rolnictwa;
 • Poprawa jakości gleby i pomoc w wychwytywaniu dwutlenku węgla;
 • Poprawa jakości wody i utratę składników odżywczych w glebie (wypłukiwanie składników odżywczych), działając jako naturalny filtr;
 • Znacznie zwiększają różnorodność biologiczną.

BIOENERGIA I MOC ENERGETYCZNA

Bioenergia w postaci energii elektrycznej stanowi około 5,5% całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto w UE. Nasz system elektroenergetyczny, w coraz większym stopniu oparty na zmiennych odnawialnych źródłach energii, takich jak wiatr i słońce, będzie wymagał dyspozycyjnego i elastycznego źródła energii. Biomasa jest łatwa do przechowywania i może być używana, gdy wiatr nie wieje, a słońce nie świeci.

Rodzaje instalacji

Tylko energia: instalacje produkujące tylko energię elektryczną, z możliwym odzyskiem ciepła odpadowego;

Skojarzona produkcja ciepła i energii (CHP): jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła użytkowego dla przemysłu i gospodarstw domowych.

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE DLA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC

Nasze dostawy energii elektrycznej muszą być ciągłe: bioenergia może zapewnić podstawowe obciążenie. Ponadto, w czasach wysokiego zapotrzebowania na energię elektryczną, elastyczne paliwa z biomasy mogą pokryć szczytowe obciążenia! Biomasa jest wysoce przystosowana do bilansowania sezonowego. Pracując z pełną wydajnością, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, technologie takie jak kogeneracja na biomasę mogą zrównoważyć niższą produkcję energii słonecznej w okresie zimowym.

58% bioelektryczności może być wytwarzane w CHP, ale tylko 28% energii elektrycznej jest obecnie wytwarzane w CHP w miksie energetycznym. Niedawno przyjęte przepisy stanowią, że od 2020 r. elektrownie wykorzystujące wyłącznie biomasę można zdefiniować jako zrównoważone tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że CHP nie jest opcją efektywną kosztowo i że osiągnięte zostaną najlepsze dostępne progi wydajności technologii.

Innowacje w dziedzinie wydajności elektrycznej nigdy się nie kończą. Nowe technologie łączą produkcję kilku produktów (np. CHP i produkcja biooleju), inne oferują wysokowydajne rozwiązania na małą skalę (mikro-CHP). Prowadzone są również badania mające na celu zwiększenie elastyczności elektrowni (np. skrócenie czasu potrzebnego do uruchomienia systemu z pełną wydajnością lub znalezienie sposobów na zwiększenie elastyczności wykorzystywanych paliw - np. kotłów wielopaliwowych) i możliwości spalania paliw bardziej wymagających (np. biomasa rolnicza).

BIOENERGIA i budynki

Bioenergia jest zdecydowanie głównym źródłem odnawialnego ciepła, przy czym 87% całego odnawialnego ciepła pochodzi z biomasy - ogrzewanie 66 mln gospodarstw domowych. Dekarbonizacja naszych budynków wymaga opłacalnych, neutralnych pod względem CO2 rozwiązań, takich jak ... bioenergia!

Kotły na biomasę nie są już kojarzone z archaicznymi urządzeniami do pozyskiwania ciepła. Dzisiejsze innowacyjne technologie gwarantują, że wysoka wydajność idzie w parze z niskimi emisjami. Różne technologie mogą wytwarzać czyste ciepło z biomasy:

 • Indywidualne piece na biomasę, używane jako miejscowe ogrzewacze pomieszczeń;
 • Indywidualne kotły na biomasę, które zapewniają ciepłą wodę i ogrzewanie całego domu;
 • Ciepłownictwo - dystrybucja ciepła do różnych budynków z centralnego zakładu produkcyjnego.

BIOENERGIA w przemyśle

Bioenergia zapewnia temperaturę, ciśnienie i ilość energii cieplnej potrzebnej w wielu procesach przemysłowych, dekarbonizując zapotrzebowanie na energię sektora przemysłowego poprzez zastąpienie paliw kopalnych. Technologie są dostępne i stosowane na dużą skalę!
Bioenergia pokrywa 8% całkowitego zapotrzebowania przemysłu UE: przemysłowe wykorzystanie bioenergii stanowi 1/4 końcowego zużycia energii z bioenergii. Ciepło biologiczne wytwarzane na dużą skalę (w dedykowanych zakładach oraz w skojarzonej energii cieplnej i elektrycznej) jest często konkurencyjne cenowo w przypadku alternatywnych paliw kopalnych i może opierać się na różnych materiałach wejściowych, w tym odpadach i produktach ubocznych, oraz zmniejszyć ilość emisji do powietrza.
W 2016 r 19,4% końcowego zużycia bioenergii trafiło na konto przemysłu (22.521 Ktoe).
W przypadku biomasy stałej można osiągnąć temperaturę pary powyżej 500°C i ciśnienie nawet do 160 barów, w zależności od technologii i jakości paliwa. Ponadto dzięki technologiom termicznego zgazowania, toryfikacji i eksplozji pary można osiągnąć wysokie temperatury porównywalne z tymi, które zapewniają paliwa kopalne. Biomasa jest elastyczna i dyspozycyjna, dzięki czemu dostosowuje się do potrzeb naszych branż. Ponadto technologie wielopaliwowe zapewniają przemysłowi niezbędną elastyczność, aby zmaksymalizować wydajność zasobów i zwiększyć wykorzystanie paliw odnawialnych.

Wytwarzanie energii elektrycznej - źródła

W 2017 roku biomasa wszystkich rodzajów wyprodukowała energię, która stanowiła 144,087 kiloton ekwiwalentu ropy naftowej. Ponad dwie trzecie biomasy zużywanej w Europie składa się z biomasy stałej, głównie pozostałości leśnych i, w ograniczonym stopniu, produktów ubocznych rolnictwa. Przykładami surowców biomasy stałej są:

 • produkty uboczne przemysłu drzewnego
 • drewno z hodowli lasu
 • odpady drewna
 • kostrzewa wysoka
 • rózgacznik
 • zagajniki o krótkiej rotacji
 • miskant
 • żywopłoty
 • zielone odpady

Zrównoważony potencjał biomasy

Porównując te dane z szacunkami Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy (AEBIOM) dotyczącymi obecnego wykorzystania biomasy do celów energetycznych według rodzaju, istnieje wyraźna rozbieżność między dostępnymi rodzajami zrównoważonej bioenergii w 2030 r. A obecnym wykorzystaniem surowców. AEBIOM oszacował, że w 2013 r. 70% bioenergii w UE pochodziło z lasów i przemysłu leśnego, a 17% z rolnictwa. Zgodnie z powyższym obrazem 40% zrównoważonej biomasy w 2030 r. Pochodzi z lasów lub przemysłu leśnego, a 52% z rolnictwa. Dlatego konieczne jest zmniejszenie wykorzystania biomasy drzewnej na rzecz pozostałości rolniczych. Zmniejsza się również udział odpadów, na przykład potencjał biogazu odpadowego spada do 22,4 Mtoe w 2030 r. Głównie z powodu zmniejszenia ilości gazu wysypiskowego i obornika.

Popyt na biomasę w 2030 roku

Rozważano różne scenariusze w celu porównania szacunkowej zrównoważonej podaży biomasy z modelowanym popytem w 2030 r. Powyższy wykres ilustruje wyższy popyt w porównaniu ze zrównoważonym potencjałem dostępnym we wszystkich scenariuszach. Scenariusz rewolucji energetycznej Greenpeace dla UE-27 zakłada 42,6% udziału odnawialnych źródeł energii i całkowitego zapotrzebowania na energię w wysokości 1024 Mtoe w 2030 r. Scenariusz odniesienia mapy drogowej na 2050 r. Jest scenariuszem „biznes jak zwykle” z obecnymi trendami w połączeniu ze zrealizowaniem przez UE celów klimatycznych na lata 2020 i 2050 a także cel 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. Scenariusz odniesienia oceny wpływu Komisji na 2030 r. zakłada bieżącą politykę bez nowych przepisów, podczas gdy scenariusz dotyczący GHG40 / EE / RES30 zakłada 40% oszczędności gazów cieplarnianych, zwiększoną efektywność energetyczną i 30% odnawialne źródła energii.

Zrównoważony potencjał biomasy vs przewidywalny scenariusz na 2030

Argumentami za energetycznym wykorzystaniem biomasy mogą być:

 • wystarczająco /weryfikowane i nieuciążliwe metody pozyskiwania energii z biomasy;
 • biomasa może być produkowana i użytkowana bez dużych inwestycji technologicznych;
 • energia zawarta w biomasie jest najmniej kapitałochłonnym źródłem energii odnawialnej
 • wytwarzanie nośnika energii w postaci biomasy powoduje ożywienie koniunktury lokalnej, szczególnie na terenach rolniczych;
 • wytwarzanie biomasy poprawia bilans paliwowy regionu;
 • zdecentralizowane wytwarzanie z biomasy energii: elektrycznej, cieplnej, mechanicznej;
 • wspomaganie dochodu na wsi, który jest trudny do uzyskania przy nadprodukcji żywności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie ważnych w zagrożonych bezrobociem gminach. 

Z punktu widzenia ekologicznego:

 • w konwencjonalnej energetyce występują wysokie koszty oczyszczania spalin pochodzących z paliw kopalnych;
 • w stosunku do spalania paliw kopalnych przy spalaniu biomasy występuje znaczne zmniejszenie emisji SO2 i ilości powstającego popiołu oraz ograniczenie emisji CO2
 • biomasa i pochodzące z niej biopaliwa czy biogaz są paliwami pod względem emisji CO2 neutralnymi. CO2 krąży w obiegu zamkniętym w odpowiednim cyklu czasowym.

Ograniczenia z wykorzystania biomasy:

 • zasadniczo różne podejście do zastosowania w makro i mikroskali;
 • niepewność zaopatrzenia w biomasę, transport na duże odległości;
 • nie spełnienie jakościowych parametrów biomasy (np. wilgotność, energia spalania);
 • spalanie biomasy w urządzeniach do tego konstrukcyjnie nieprzygotowanych.
 • wysokie koszty pozyskania i przetwarzania biomasy
 • nie uwzględnienie w kalkulacjach kosztów zastosowań biomasy w redukcji skażenia powietrza (brak bonifikat za zmniejszenie emisji CO2) w małych instalacjach.

Trwałość

Tylko jeśli biomasa jest uprawiana i wykorzystywana w sposób zrównoważony, może przyczynić się do naszego zaopatrzenia w energię i surowce w perspektywie długoterminowej i na dużą skalę. Zrównoważony rozwój w dziedzinie biomasy czyli „System surowców odnawialnych” musi mieć możliwość naturalnej regeneracji, aby przyszłe pokolenia mogły z niego korzystać w taki sam sposób, jak obecnie. Pojęcie zrównoważonego rozwoju obejmuje aspekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Surowce biogeniczne oferują wszystkie te możliwości zrównoważonego użytkowania i wytwarzania energii dzięki następującym kluczowym cechom:

Ochrona klimatu

Dwutlenek węgla (CO2) jest jednym z najważniejszych gazów zmieniających klimat, które powodują tak zwany efekt cieplarniany. Spalanie paliw kopalnych generuje duże ilości dodatkowego CO2, a tym samym przyczynia się do globalnego wzrostu średnich temperatur. Zmianom klimatu można przeciwdziałać, stosując surowce odnawialne, ponieważ w przeciwieństwie do paliw kopalnych, źródła energii z biomasy uwalniają tylko ilość CO2, którą pochłoneły podczas wzrostu atmosfery. W rezultacie są one w dużej mierze neutralne pod względem emisji CO2. Obejmuje to też wydatki energetyczne na uprawę i konwersję biomasy.

Skończoność zasobów kopalnych i atomowych

Źródła energii, takie jak ropa, gaz, węgiel i uran, które są obecnie w przeważającej części wykorzystywane, są dostępne na Ziemi tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli zużycie pozostanie takie samo, znane rezerwy ropy, gazu i uranu wyczerpią się w mniej lub bardziej możliwym do opanowania okresie czasu. Jednak wszystkie szacunki dotyczące zasięgu zasobów kopalnych są niepewne. W każdym razie większość kopalnych i nuklearnych źródeł energii musi być importowana do EU, co prowadzi do znacznego odpływu funduszy, często do regionów niestabilnych politycznie. Zrównoważone dostawy energii oznaczają, że jest ona stabilna i niedroga w perspektywie długoterminowej. Surowce odnawialne, które można zdobyć na stałe na całym świecie i oczywiście również w EU, oferują bardziej zrównoważoną perspektywę.

Źródło: transportenvironment.org, bioenergyeurope.org, footprintnetwork.org, irena.org

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności