Wybierz swój język

Obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie

Audyt CO2

 • Szybkie i nieskomplikowane obliczanie śladu węglowego
 • Obliczanie czynników globalnego ocieplenia (GWP)
 • Ilustracja diagramu Sankeya wykazuje gorące punkty emisji CO2

Dokładna analiza obecnego stanu jest warunkiem wstępnym udanego procesu zmiany. Dotyczy to także obszaru emisji CO2: tylko ci, którzy znają swój ślad węglowy i mają dokładny obraz tego, które obszary działalności ją generują, mogą skutecznie przeciwdziałać emisjom CO2. Ślady węglowe rejestrujące emisje gazów cieplarnianych na poziomie firmy i produktu są zatem niezbędnymi elementami skutecznego zarządzania zrównoważonym rozwojem. 

ECO-PRIUS uczestniczy w tworzeniu bilansów CO2 dla firm. Z przyjemnością wesprzemy Twoją firmę naszymi usługami rozliczania CO2, dzięki czemu Twoja firma będzie jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, a tym samym spełni oczekiwania Twoich interesariuszy.

Najważniejszy wymóg obliczania śladu węglowego: musi on przedstawiać obraz rzeczywistości, który jest możliwie jak najdokładniejszy. ECO-PRIUS przygotowuje zatem bilanse CO2 dla firm zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak protokół w sprawie gazów cieplarnianych lub ISO 14064, które gwarantują najwyższy poziom niezawodności.

Państwa indywidualny raport na temat emisji jest ważną podstawą wszystkich następujących działań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Państwa firmie.

ZALETY:

 • Na podstawie bilansu emisji wspieramy Cię w określaniu konkretnych i realistycznych celów wydajności dla różnych procesów w Twojej firmie oraz w opracowywaniu i wdrażaniu środków służących osiągnięciu tych celów.
 • Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach wcześniej nierozpoznany potencjał oszczędności można zidentyfikować za pomocą raportu emisji. Daje to możliwość trwałego zmniejszenia zużycia energii i zasobów. Nierzadko powoduje to bezpośrednie oszczędności kosztów.
 • W związku z rozliczaniem CO2, ECO-PRIUS przeprowadzi dla Ciebie analizę porównawczą, która pokazuje, jak Twoja firma radzi sobie z ochroną klimatu w porównaniu branżowym. Zapewnimy ważną podstawę przyszłych decyzji inwestycyjnych i zarządczych w tym obszarze.

Ślad węglowy produktu – definicja

Ślad węglowy produktu (PCF) jest najbardziej uznaną metodą określania wpływu produktu na klimat. Podczas całego cyklu życia produktu - od wydobycia surowców do recyklingu lub utylizacji - pojawiają się istotne dla klimatu skutki w postaci emisji gazów cieplarnianych. Ślad węglowy produktu pomaga zidentyfikować i przeanalizować te oddziaływania oraz zmniejszyć je lub (najlepiej) całkowicie uniknąć dzięki odpowiednim środkom.

Oprócz śladu węglowego produktu istnieje również ślad węglowy przedsiębiorstwa (CCF), który uwzględnia wpływy firmy. Istnieją standardy i normy dotyczące wyznaczania PCF i CCF, które są stale rozwijane.

Globalne cele klimatyczne do 2050 roku zmierzają do dekarbonizacji świata, dlatego wszystkie produkty i usługi muszą być oceniane pod kątem ich wpływu na klimat. W związku z tym PCF nabiera coraz większego znaczenia.

Przy obliczaniu śladu węglowego rozróżnia się również emisje bezpośrednie i pośrednie (zakres 1-3): zakres 1 uwzględnia wszystkie emisje spowodowane bezpośrednio przez przedsiębiorstwo (spalanie paliw kopalnych, emisje z procesów chemicznych i fizycznych itp.)

Zakres 2 analizuje pośrednie emisje spowodowane przez zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia lub pary. Wszystkie inne pośrednie emisje, które występują albo w łańcuchu dostaw wyższego szczebla, albo podczas użytkowania produktu, są objęte zakresem 3 (np. zakup produktów).

PCF Product Carbon Footprint - więcej niż CO2

Ślad węglowy to nie tylko emisja dwutlenku węgla - jak sama nazwa wskazuje - ale także innych gazów cieplarnianych.

Wpływ różnych gazów cieplarnianych na klimat wyraża się w ekwiwalentach CO2, ponieważ gazy te mają różne potencjały powodowania globalnego ocieplenia.

 • Metan (CH4)
 • Podtlenek azotu (N2O)
 • Hydrofluorowęglowodory (HFC)
 • Węglowodory perfluorowane (PFC)
 • Heksaflorek siarki (SF6)
 • Trifluorek azotu (NF3)

Cele dotyczące śladu węglowego produktu

 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie celów klimatycznych
 • Analiza istotnych dla klimatu punktów zapalnych systemu produkcyjnego
 • Zwiększenie przejrzystości w branży
 • Opracowanie wiążących w skali międzynarodowej, zharmonizowanych norm i wytycznych

Korzyści dla firm dzieki obliczeniu PCF

 • Rozpocząć zarządzanie zrównoważonym rozwojem oparte na faktach poprzez dokładną analizę stanu obecnego
 • Identyfikacja i redukcja nieznanych potencjałów oszczędności emisji gazów cieplarnianych
 • Zaspokajanie potrzeb klientów, ponieważ PCF cieszą się coraz większym zainteresowaniem

Ślad CO2 – normy

W celu określenia śladu węglowego produktów opracowano różne standardy. Najbardziej znane standardy obliczania śladu węglowego są następujące:

 • PAS 2050: publicznie dostępna specyfikacja (PAS).

Po raz pierwszy opublikowana przez British Standards Institute w 2008 r. i zrewidowana w 2011 r. w celu zapewnienia spójnej na poziomie międzynarodowym metody ilościowego określania śladu węglowego produktów i usług.

 • Protokół GHG: Standard rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie cyklu życia produktu

W oparciu o pierwszą metodę PAS 2050, opublikowaną w 2011 r., zawiera wymagania dotyczące ilościowej inwentaryzacji GHG produktów oraz raportowania publicznego

 • ISO 14067

Najbardziej wspólna norma dla PCF, która jest konsekwentnie opracowywana, określa granice rozliczania, w których sama zmiana klimatu jest uznawana za kategorię wpływu, ma szerokie zastosowanie do wszystkich produktów i ma na celu promowanie przejrzystego przekazywania wyników.

Różnice między normami

Te 3 metodologie osiągają już względny konsensus w sprawie zasad dotyczących sektorów lub produktów, recyklingu i opóźnionych emisji. Ale są też znaczne różnice w standardach stosowanych do obliczania śladu węglowego. Oto kilka przykładów:

 • Na przykład brytyjski PAS nie uwzględnia: dóbr inwestycyjnych, zużycia energii przez człowieka w procesach, transportu konsumenta do i z punktu sprzedaży oraz dojazdów pracowników.
 • W PAS możliwe jest pominięcie 5% całkowitej emisji, o ile emisje te nie przekraczają po 1% całkowitych oddziaływań.
 • W przypadku gazów cieplarnianych w LCA należy wymienić tylko 6 substancji z Protokołu z Kioto. Wymienienie innych substancji istotnych dla produktu jest zalecane, ale nie obowiązkowe.

Nasze rozwiązania dla śladów węglowych - Pomiar śladu węglowego - Oblicz swój ślad węglowy

Audyt CO2 Zabawka

Z naszym oprogramowaniem można łatwo i niezależnie obliczyć swój ślad węglowy produktu lub firmy samodzielnie. Zidentyfikuj gorące punkty i opracuj środki mające na celu zmniejszenie emisji CO2, aby osiągnąć zdefiniowane cele klimatyczne.

Carbon Footprint Consulting - Doradztwo w zakresie śladu węglowego

Sankey Diagram 2

Alternatywnie, nasz doświadczony zespół ekspertów jest dostępny, aby obliczyć ślad węglowy Twojego produktu. Chętnie udzielimy Państwu indywidualnego wsparcia krok po kroku, od zbierania danych po kompletną analizę wpływu na klimat w całym cyklu życia.

 

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA - Jak osiągnąć zrównoważoną produkcję?

Sustainable zrównoważona produkcja

 

Czym jest zrównoważona produkcja?

 • Zrównoważona produkcja zabezpiecza naturalne podstawy życia dla przyszłych pokoleń!
 • Zrównoważona produkcja chroni naturalne źródła utrzymania.

Technologia przemysłowa i wytwarzanie produktów zawsze wiąże się z pozyskiwaniem i zużywaniem surowców z natury oraz z wykorzystywaniem ziemi.

Ponadto zanieczyszczenia są emitowane do gleby, powietrza i wody podczas procesu produkcji i w całym łańcuchu dostaw.

Celem zrównoważonej produkcji jest zapewnienie, że towary są produkowane w sposób, który pozwala na zachowanie zasobów i zachowanie zdolności regeneracyjnych środowiska. Zabezpiecza to naturalne podstawy życia dla przyszłych pokoleń.

Wymaga to nowego podejścia do badań, projektowania i produkcji.

Cykl życia produktu - from Cradle to Grave

Beton cykl życia produktu

Aby stworzyć zrównoważoną produkcję, nie wystarczy spojrzeć tylko na fazę wytwarzania produktu. W analizie i ocenie należy raczej uwzględnić cały cykl życia.

Fazy cyklu życia

Produkt jest oceniany i optymalizowany od kołyski do grobu pod względem ekologicznym.

 • Rozwój i projektowanie produktu
 • Zakupy surowców
 • Produkcja
 • Dystrybucja i logistyka
 • Zastosowanie produktu
 • Utylizacja i recykling

Definicja zrównoważonej produkcji - Jak osiągnąć zrównoważoną produkcję? - Cele produkcji ekoefektywnej

Ekoefektywna produkcja realizuje kilka współzależnych od siebie celów indywidualnych:

 • unikanie szkodliwych emisji do środowiska
 • efektywne wykorzystanie energii i zasobów
 • Przejście na energię odnawialną
 • Wykorzystanie zasobów produkowanych w sposób zrównoważony
 • unikanie odpadów i tworzenie cyklów materiałowych & recykling
 • Przywrócenie i zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów

Możliwości i korzyści - Zrównoważona polityka produktowa stwarza wiele możliwości i korzyści dla firm:

 • Redukcja kosztów poprzez poprawę efektywności materiałowej i energetycznej
 • Przewaga konkurencyjna nad konkurencją
 • Dostosowanie do zmieniających się zachowań konsumentów
 • Zwiększona atrakcyjność dla wykwalifikowanych pracowników
 • Zrównoważone produkty zapewniają długotrwały sukces firmy!

Technologie środowiskowe i efektywnościowe

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wymaga wszechstronnej modernizacji systemów produkcyjnych i całej gospodarki. Kluczową rolę odgrywają tu nowe technologie w zakresie ochrony środowiska i efektywności. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 • napędy elektryczne i z ogniwami paliwowymi
 • elektrochemiczne i termiczne magazynowanie energii
 • skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
 • bioplastiki i kompozyty
 • Cyfrowe łączenie systemów i łańcuchów dostaw w sieci

Koncepcje i metody

W literaturze, jak również w praktyce, istnieją różne koncepcje, metody i instrumenty mające na celu uczynienie produkcji dóbr bardziej przyjazną środowisku. Mają one na celu przede wszystkim poprawę efektywności materiałowej i energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska:

 • Analizy i zarządzanie przepływem materiałów
 • Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw
 • gospodarka cyrkularna
 • Ślad CO2 / ślad węglowy
 • Oceny cyklu życia
 • Analiza efektywności ekologicznej

Bilanse CO2 dla produktów 

 

Audyt CO2 Aluminium Rolled

Audyt CO2 Aluminium Rolled 2

Ślad węglowy CO2 dla produktów (ślad węglowy produktu) bada wpływ produktu wytwarzanego przemysłowo na klimat na wszystkich etapach łańcucha wartości. W przeciwieństwie do bilansów CO2 dla firm, badane są nie tylko procesy, które podlegają bezpośredniemu wpływowi firmy wytwarzającej odpowiedni produkt. Przeciwnie, w przypadku bilansów CO2 dla produktów, wszystkie emisje gazów cieplarnianych pochodzące z wydobywania surowców i wytwarzania produktów poprzez procesy logistyczne i fazę użytkowania do unieszkodliwiania są rejestrowane i równoważone. Z tego powodu ta uwaga jest również określana jako analiza cyklu życia.

Obliczanie śladu CO2 dla produktu pozwala zoptymalizować wpływ twoich produktów na środowisko razem z dostawcami oraz w razie potrzeby dostosować projekt produktu. Na przykład można uzyskać poprawę żywotności produktu lub zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcyjnym.

Dzięki bilansowi CO2 możesz spowodować lepszy efekt ekologiczny w porównaniu z innymi produktami na rynku, a tym samym przekształcić korzyści wydajnościowe w przewagi konkurencyjne: Niższe zużycie zasobów oznacza nie tylko mniejsze zużycie energii i mniejszą emisję gazów cieplarnianych, ale także niższe koszty. 

Obliczanie bilansów produktów jest złożonym procesem, który wymaga dużego doświadczenia i know-how. ECO-PRIUS razem z pomocą instytutu w Hamburgu oferuje wysokie kompetencje i mogą Państwo liczyć na dobrą obsługę. Nasze bilanse produktów tworzymy w oparciu o międzynarodowe standardy, takie jak protokół dotyczący emisji gazów cieplarnianych: standard rozliczania i raportowania cyklu życia produktu, ISO 14040 lub PAS 2050.

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności